Real Estate Law

Tapu iptal ve tescili
Müdahalenin men’i
Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi
Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,
İzaleyi şüyu (ortaklığın giderilmesi) davaları,
Elbirliği mülkiyet rejiminin paylı mülkiyete dönüştürülmesi,
Ecrimisil davaları,
Gayrimenkul satış ve devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
Gayrimenkul Satış vaadi sözleşmelerinin, alım, önalım, geri alım hakkı tanıyan sözleşmelerin hazırlanması
Üst hakkı, intifa hakkı gibi sınırlı ayni hakların kurulması; rehin ve ipotek tesisi
Kamulaştırma davaları
Kamulaştırmasız el atma davaları
İmar planlarına ve parselasyonlara itirazların hazırlanması, iptal davalarının açılması,
Kamu kurumlarından alınacak izin ve ruhsatlara ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi;
Taşınmaz üzerindeki ipoteklerin ve diğer rehin haklarının kaldırılması